Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN
Algemene voorwaarden Planty.io

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of de context anders vereist:
Planty.io: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, geregistreerd als Planty.io World BV. te Den Andel, de Streekweg 24, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder "KvK" nummer 75259974;
Overeenkomst: de via de website gesloten overeenkomst.
Klant: de natuurlijke persoon die handelt voor andere doeleinden dan de uitoefening van zijn professionele of zakelijke activiteiten en die via de website een overeenkomst met Planty.io sluit;
Product: het door Planty.io via de website aangeboden product;
Website: de website www.planty.io.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Planty.io en de klant via de website.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig indien schriftelijk of per e-mail overeengekomen.
2.3 Indien voor bepaalde onderwerpen die onder deze algemene voorwaarden vallen andere voorwaarden zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden van toepassing op alle resterende delen van de overeenkomst. Overeengekomen afwijkingen zijn nooit van toepassing op meer dan één overeenkomst.
2.4 Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. De nietige of ongeldige bepalingen zullen worden vervangen door Planty.io, zoveel mogelijk rekening houdend met het doel en de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling (en).


3. Aanbieding

3.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend.
3.2 Het aanbod van Planty.io op haar website is geldig zolang de voorraad strekt.
3.3 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.
3.4 Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod op de website binden Planty.io niet.
3.5 Het assortiment op de website kan worden gewijzigd.

4. Account

4.1 Klanten kunnen een account aanmaken via de website. Daartoe moet een klant het online registratieformulier invullen en opsturen.
4.2 De klant verstrekt zijn juiste naam, adres en andere informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd. Planty.io is niet verantwoordelijk voor fouten als gevolg van onjuiste informatie.
4.3 Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.
4.4 De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en zijn inloggegevens. Klant zal zijn inloginformatie voor zichzelf houden en in geen geval de inloginformatie aan derden verstrekken.
4.5 Het aanmaken van meerdere accounts is verboden.

5. Website

5.1 Planty.io kan niet garanderen dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden gecorrigeerd.
5.2 Planty.io heeft het recht om de website op elk moment te wijzigen

6. Gebruiksvoorwaarden

6.1 Bij het gebruik van de website dient de klant zich te gedragen op een manier die van een verantwoordelijke internetgebruiker mag worden verwacht.
6.2 Het is de klant verboden de beveiligingsapplicaties van de website te omzeilen of te kraken.
6.3 Het is de Klant verboden de website op een zodanige manier te gebruiken dat dit de goede prestaties van computersystemen van Planty.io of derden beïnvloedt of dat andere gebruikers van de website hierdoor worden belemmerd of beperkt.

7. Prijzen en verzendkosten

7.1 Alle prijzen op de website zijn inclusief btw, exclusief verzendkosten en exclusief invoerrechten.
7.2 Verzendkosten worden duidelijk aan de klant vermeld voordat hij de bestelling bevestigt.
7.3 Planty.io heeft het recht om haar prijzen van tijd tot tijd te wijzigen.

8. Totstandkoming van de overeenkomst

8.1 De overeenkomst komt tot stand nadat de klant het gehele bestelproces via de website heeft voltooid en op de knop "Bestelling onderworpen aan betalingsverplichting" heeft geklikt.
8.2 De overeenkomst komt pas via de website tot stand nadat de klant op de knop heeft geklikt om te bevestigen dat hij deze algemene voorwaarden heeft goedgekeurd.
8.3 Nadat de overeenkomst via de website is gesloten, stuurt Planty.io de klant een bevestiging per e-mail. Deze bevestigingsmail bevat het bestelnummer en andere informatie over de bestelling van de klant. Als de klant geen bevestigingsmail van Planty.io heeft ontvangen, moet de klant contact opnemen met de klantenservice van Planty.io.

9. Betaling

9.1 De klant krijgt de volgende betalingsopties aangeboden:
iDEAL (Nederland)
Creditcard (Mastercard en VISA)
Apple Pay
voorafgaand aan levering: door overschrijving van het factuurbedrag naar de IBAN-rekening van Planty.io;
Bancontact (België)
Paypal
Sofort Banking
Giropay (Duitsland)
Cartes Bancaires (Frankrijk)
Postepay (Italië)
SEPA
P24 (Polen)
Klarna (Nederland, Duitsland / Oostenrijk, Finland)
9.2 Indien de klant niet op tijd betaalt, wordt een herinnering aan de klant gestuurd met het verzoek de openstaande factuur binnen een redelijke termijn te betalen. Indien de klant de factuur niet binnen de in de herinnering vermelde termijn betaalt, ontvangt de klant een verzoek tot betaling. Indien de klant niet aan deze betalingsaanvraag voldoet, kan Planty.io de vordering ter incasso doorgeven aan een incassobureau of gerechtsdeurwaarder. Vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van betaling van het gehele openstaande bedrag is de klant wettelijke rente verschuldigd. Incassokosten worden aan de klant in rekening gebracht conform de Nederlandse Regeling buitengerechtelijke incassokosten.


10. Levering en leveringstermijn

10.1 Het product wordt verzonden naar het door de klant opgegeven adres.
10.2 De opgegeven leveringstermijn kan niet als een uiterste termijn worden beschouwd.
10.3 Indien Planty.io het Product niet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst kan leveren, zal Planty.io de klant hiervan per e-mail op de hoogte stellen en heeft de klant het recht om de overeenkomst kosteloos te annuleren, tenzij een langere leveringstermijn met de klant is overeengekomen. In het geval dat de klant de overeenkomst annuleert, zal Planty.io alle reeds betaalde bedragen binnen 14 dagen na annulering terugbetalen.
10.4 Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product heeft ontvangen.
10.5 De klant is zelf aansprakelijk voor invoerrechten, douaneformaliteiten en belastingen in verband met het product.

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1 Klant heeft het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen te annuleren. Deze termijn gaat in op het moment waarop de klant de volledige bestelling van Planty.io heeft ontvangen.
11.2 Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht, moet de klant dit binnen 14 dagen na ontvangst van de volledige bestelling uitdrukkelijk aan Planty.io melden. De klant ontvangt het 'model voor het intrekkingsmodel' dat de klant kan gebruiken als hij de overeenkomst wil annuleren.
11.3 Nadat de klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, is de klant verplicht het product binnen 14 dagen aan Planty.io te retourneren, op voorwaarde dat het niet wordt gebruikt, niet wordt beschadigd en niet wordt gewijzigd en - indien redelijkerwijs mogelijk - in zijn originele verpakking. De zakken met aarde en voedingsstoffen mogen niet geopend zijn.
11.4 De klant kan het product ook terugsturen naar Planty.io binnen de herroepingstermijn zoals beschreven in artikel 11.1 zonder eerst Planty.io te informeren dat de klant een beroep doet op zijn herroepingsrecht. In dat geval moet de klant bij de retourzending het "model van het herroepingsmodel" of een soortgelijke ondubbelzinnige verklaring opnemen dat de klant zijn herroepingsrecht inroept.
11.5 De ​​klant is verplicht voldoende portokosten op het pakket aan te brengen voor het retourneren.11.6 Als de geretourneerde producten beschadigd, onvolledig of gebruikt zijn, wordt het bedrag dat Planty.io aan de klant terugbetaalt overeenkomstig artikel 11.9 verminderd met het bedrag van deze schade.
11.7 Indien de klant de overeenkomst annuleert in overeenstemming met dit artikel, zijn de verzendkosten voor de retourzending voor rekening van de klant.
11.8 Het risico in de retourzending ligt bij de klant, tenzij het product door Planty.io bij de klant wordt opgehaald.
11.9 In geval van annulering zoals beschreven in dit artikel zal Planty.io na het ontvangen van de retour gezonden levering, alle reeds betaalde bedragen (aankoopprijs + verzending voor levering van het product) binnen 14 dagen terugbetalen.
11.10 Klant ontvangt een document, genaamd "Informatie met betrekking tot de uitoefening van het herroepingsrecht" waarin de procedures met betrekking tot het herroepingsrecht aan de klant worden uitgelegd.


13. Retouradres

13.1 Producten moeten worden geretourneerd naar het volgende adres:
Planty.io
De Streekweg 24
9956 PS Den Andel
Nederland

14. Conformiteit

14.1 Planty.io garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de specificaties vermeld in de aanbieding, evenals de redelijke eisen met betrekking tot kwaliteit en / of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en / of overheidsvoorschriften die bestaan ​​op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
14.2 Als het geleverde product niet voldoet aan de overeenkomst, moet de klant binnen 1 week nadat de klant het defect heeft ontdekt, contact opnemen met de klantenservice van Planty.io.
14.3 In het geval dat Planty.io een defect product heeft geleverd, zal Planty.io het factuurbedrag van het product crediteren en terugbetalen aan de klant of, indien de klant wenst, een nieuw product naar de klant verzenden.
14.4 Om te controleren of het product defect is, kan Planty.io van de klant verlangen dat de klant het product aan Planty.io retourneert, op kosten vanPlanty.io


15. Aansprakelijkheid

15.1 De informatie en diensten vermeld op de website kunnen technische fouten en / of typografische fouten bevatten. Planty.io is niet aansprakelijk voor dergelijke fouten.
15.2 De werking van de website kan worden onderbroken door bijvoorbeeld een storing of onderhoud. Planty.io is niet aansprakelijk voor schade in geval van tijdelijke onbeschikbaarheid van de website.
15.3 Planty.io kan nooit garanderen dat de informatie op de website correct is. Planty.io zal er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de nauwkeurigheid van deze informatie zo consistent mogelijk is. Invloeden van buitenaf, bijvoorbeeld als gevolg van hackers, zijn altijd mogelijk en kunnen leiden tot vervormde informatie. Planty.io is niet aansprakelijk voor deze vervormde informatie.
15.4 Planty.io is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door Planty.io op basis van onjuiste en / of onvolledige informatie verstrekt door de klant.
15.5 Planty.io kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een gebruikersnaam en wachtwoord die door de klant worden gebruikt. Om die reden kan Planty.io niet aansprakelijk worden gesteld als onbevoegde derden de inlogcodes van de klant gebruiken.
15.6 De kleuren die op het scherm van de klant worden weergegeven, kunnen verschillen van de werkelijke productkleuren. Planty.io is niet aansprakelijk voor kleine kleurverschillen.
15.7 Planty.io is niet aansprakelijk voor ongevallen met of veroorzaakt door het product of schade aan het product als gevolg van bijvoorbeeld onjuist gebruik, gebruik niet in overeenstemming met de gebruiksinstructies of als gevolg van onjuiste montage of installatie van het product door de klant of door de klant ingeschakelde derden.
15.8 Planty.io is niet aansprakelijk voor verlies of vervorming van informatie als gevolg van overdracht van de informatie door telecommunicatiefaciliteiten.
15.9 Planty.io aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de klant voor indirecte of gevolgschade, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies van informatie, winst, omzet of besparingen.
15.10 In het geval dat Planty.io aansprakelijk is voor enige schade, is de aansprakelijkheid van Planty.io beperkt tot het bedrag van de betaling door de verzekeraar van Planty.io. Indien de verzekeraar in geen enkel geval betaalt of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Planty.io beperkt tot het factuurbedrag of het gedeelte van de overeenkomst waarop deze aansprakelijkheid van toepassing is.
15.11 De beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade in deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing indien de schade wordt veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Planty.io of haar ondergeschikten.

Artikel 16. Overmacht

16.1 Planty.io is niet verplicht om enige verplichtingen uit de overeenkomst na te komen of om enige schadevergoeding te betalen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: niet-toerekenbare tekortkoming in de uitvoering door ingeschakelde derden, virusinfectie en ongeautoriseerde toegang door derden, verkeersbelemmeringen, weersinvloeden, internetstoringen, stroomonderbrekingen, brand, diefstal, overheidsmaatregelen en elke andere situatie buiten de (beslissende) controle van Planty.io.
16.2 In het geval dat Planty.io weet of vermoedt dat het wordt verhinderd om (een deel van) de bestelling te leveren vanwege overmacht, zal Planty.io de klant zo snel mogelijk hiervan op de hoogte stellen via e-mail. In dat geval is artikel 10.3 van toepassing.

Artikel 17. Klantenservice en klachten

17.1 Voor vragen over de bestelling of het indienen van klachten kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Planty.io. De klantenservice van Planty.io is bereikbaar
via telefoon, nummer 06-24420549 tijdens kantooruren en via e-mail: customerservice@planty.io
17.2 Telefonische vragen worden zo mogelijk onmiddellijk beantwoord. Als dat niet mogelijk is, wordt de klant op de hoogte gebracht van de termijn waarbinnen de klant een antwoord kan verwachten.
17.3 Na elke vraag en / of klacht die per e-mail wordt ingediend en waarop niet onmiddellijk kan worden gereageerd, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd met de termijn waarbinnen de klant een antwoord kan verwachten.
17.4 Klachten worden in ieder geval binnen 30 dagen door Planty.io afgehandeld.

Artikel 18. Privacy

18.1 Planty.io verwerkt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

Artikel 19. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1 Alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
19.2 Alle geschillen tussen de klant en Planty.io zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Planty.io gevestigd is. Nadat Planty.io de klant schriftelijk heeft meegedeeld dat hij zich op deze voorwaarde wenst te beroepen, heeft de klant de mogelijkheid om gedurende één maand te kiezen voor de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 20. Klarna
Als u uw bestelling betaalt met Klarna (betaling na ontvangst), gaat u ook akkoord met hun algemene voorwaarden.